Ouders

Medezeggenschapsraad op 't Busseltje

Wat doet de Medezeggenschapsraad (MR)? De MR is een overlegorgaan waarin ouders en leerkrachten zijn vertegenwoordigd. De MR is bevoegd om alle zaken die de school betreffen te bespreken. De MR is bevoegd om aan het bevoegd gezag voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. De MR heeft instemming- of adviesrecht ten aanzien van veel belangrijke zaken. Die zaken zijn vastgelegd in een reglement, bijvoorbeeld: organisatorische, onderwijsinhoudelijke en personeeltechnische zaken.   Doelstellingen van de MR De MR heeft als taak om openheid, openbaarheid en onderling overleg binnen de school te bevorderen. De MR denkt constructief mee mee over het ontwikkelen van het onderwijs op school. De MR keekt belangstelling bij de ouders voor de school. Geledingenraden De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingenraden met elk drie leden. Een oudergeleding en een personeelsgeleding. De oudergeleding bestaat uit drie door en uit ouders gekozen personen. De verkiezing geschiedt tijdens en/of voor de jaarlijks te houden algemene ouderavond. De geledingenraad personeel bestaat uit drie door en uit het onderwijspersoneel gekozen personen. Leden in schooljaar 2022-2023 Oudergeleding Wim Noorlag Stan Wagter Inge van Rijt Personeelsgeleding Marleen Janssen Marloes Verbeek Moniek van der Horst e-mail: mrbusseltje@rbobdekempen.nl    Overleg Zeven keer per jaar vergadert de medezeggenschapsraad in eigen kring over diverse zaken betreffende de school en tenminste twee maal per jaar wordt een vergadering belegd met de directie. De vergaderingen zijn openbaar. Notulen van de vergaderingen zijn hier te vinden: juli 2022 september 2022 november 2022 december 2022 februari 2023

De oudervereniging

Oudervereniging: De oudervereniging vormt een belangrijke schakel tussen de ouders en de school. Het doel van de oudervereniging is om de betrokkenheid van de ouders bij de school te vergroten, en in brede zin ondersteuning te geven voor het bieden van ontplooiingskansen aan de leerlingen van de school.   Om dit doel te bereiken, zorgt het bestuur van de oudervereniging voor:   het vertegenwoordigen van de ouders het fungeren als aanspreekpunt voor ouders het vergroten van belangstelling voor de school bij de ouders het initiëren, stimuleren en financieren van bijzondere schoolactiviteiten het steunen van de school bij de vervulling van haar taak het bevorderen van de ontwikkeling en groei van de school het onderhouden van contacten met schoolleiding en de MR het desgevraagd of op eigen initiatief advies geven aan schoolleiding en MR Alle ouders van de kinderen van OBS 't Busseltje zijn automatisch lid van de oudervereniging. Het bestuur bestaat uit de volgende personen: Bas Rombouts (voorzitter) Danielle Buitendijk Marijn van der Wielen (penningmeester) Hanneke van Montfort Sanne van Houdt Fiona Verbeek (secretaris) Wendy Schroder Els Scheepers (teamlid) Het bestuur treedt namens de ouders op zonder dat hierdoor aan individuele rechten en verplichtingen van deze personen tekort wordt gedaan.   Leden van de oudervereniging zijn ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen op school die vrijwillig de ouderbijdrage betalen. Voor het schooljaar 2021-2021 is deze bijdrage eenmalig vastgesteld op €25,- per kind. Van deze bijdrage worden verschillende activiteiten bekostigd, zoals het schoolkamp, de kleuterdag, de vieringen met Sinterklaas, Kerst en carnaval, het schoolontbijt, het afscheid van groep 8. Voor kinderen die na de kerstvakantie en voor de meivakantie instromen, is de bijdrage vastgesteld op €17,50 per kind. De oudervereniging streeft naar een zo laag mogelijk bedrag dat uitsluitend gebruikt zal worden ter betaling van de activiteiten. Het is niet mogelijk om deelbetalingen voor activiteiten te doen, noch om enkel voor een deel van de leerlingen in één gezin te betalen. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Leerlingen kunnen enkel aan activiteiten van de oudervereniging deelnemen indien hun ouders, voogden of verzorgers de ouderbijdrage betaald hebben. De ouderbijdrage dient voor 1 december van het lopende schooljaar voldaan te zijn. Wanneer ouders, voogden en verzorgers de vrijwillige ouderbijdrage niet, of niet in één keer kunnen betalen, dan kunnen ze een betalingsregeling met de locatiedirecteur treffen. Wilt u meer informatie over de oudervereniging of heeft u interesse om zitting te nemen in het bestuur? Neem dan contact met ons op via info@obstbusseltje.nl

Onderwijskwaliteit

Onderwijskwaliteit In maart 2016 heeft de inspectie van onderwijs een kwaliteitsonderzoek gedaan op 't Busseltje. Op basis van acht standaarden oordeelde de inspectie dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school in ruime mate op orde is:    Standaard Oordeel 1.1 Resultaten De leerlingen van 't Busseltje behalen gemiddeld genomen voldoende cognitieve eindresultaten. Er ligt nog een kans om te laten zien dat de school de leerlingen structureel vaardigheden in meer brede zin bijbrengt. 2.1 Aanbod Het aanbod is breed, stimulerend en dekkend voor de kerndoelen. 't Busseltje profileert zich ook in muzische en creatieve vakken. De school betrekt daarbij de talenten van zowel de leerlingen als de ouders. 2.2 Zicht op ontwikkeling De leraren hebben voldoende zicht op de ontwikkeling van de leerlingen. De verzamelde data kunnen nog scherper aan het didactisch handelen en aanbod gekoppeld worden. 2.3 Didactisch De leraren verstaan hun vak. Ze zien nog voldoende uitdaging om zich verder te professionaliseren in hun didactisch handelen. 3.1 Schoolklimaat 3.2 Veiligheid De rust, prettige sfeer en de brede activiteiten die de school organiseert maken dat leerlingen en leraren het naar hun zin hebben op de school en zich veilig voelen. De ouders voelen zich zeer welkom. Het schoolklimaat is een sterk punt. 4.1 Evaluatie en verbetering 4.2 Kwaliteitscultuur De school kent een professionele kwaliteitscultuur. Zo staat het team stil bij haar eigen gedrag en maakt specifieke leervragen en talenten bespreekbaar.   Het team van 't Busseltje is trots op de ontwikkeling van ons onderwijs en de waardering die de inspectie daarover uitspreekt. De uitdaging voor 't Busseltje ligt in het versterken van de autonomie van onze kinderen. Door hen te leren leren, hun creatieve denken te stimuleren, hen te laten ontdekken, onderzoeken en ondernemen, zijn onze kinderen nog beter toegerust voor de toekomst en voor een steeds veranderende wereld.