Ouders

De oudervereniging

Oudervereniging: De oudervereniging vormt een belangrijke schakel tussen de ouders en de school. Het doel van de oudervereniging is om de betrokkenheid van de ouders bij de school te vergroten, en in brede zin ondersteuning te geven voor het bieden van ontplooiingskansen aan de leerlingen van de school.   Om dit doel te bereiken, zorgt het bestuur van de oudervereniging voor:   het vertegenwoordigen van de ouders het fungeren als aanspreekpunt voor ouders het vergroten van belangstelling voor de school bij de ouders het initiëren, stimuleren en financieren van bijzondere schoolactiviteiten het steunen van de school bij de vervulling van haar taak het bevorderen van de ontwikkeling en groei van de school het onderhouden van contacten met schoolleiding en de MR het desgevraagd of op eigen initiatief advies geven aan schoolleiding en MR Alle ouders van de kinderen van OBS 't Busseltje zijn automatisch lid van de oudervereniging. Het bestuur bestaat uit de volgende personen: Bas Rombouts (voorzitter) Danielle Buitendijk Marijn van der Wielen (penningmeester) Hanneke van Montfort Sanne van Houdt Fiona Verbeek (secretaris) Wendy Schroder Els Scheepers (teamlid) Het bestuur treedt namens de ouders op zonder dat hierdoor aan individuele rechten en verplichtingen van deze personen tekort wordt gedaan.   Leden van de oudervereniging zijn ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen op school. Zij betalen geen ouderbijdrage. Stichting RBOB de Kempen voorziet in de financiën die benodigd zijn om activiteiten te organiseren.  Wilt u meer informatie over de oudervereniging of heeft u interesse om zitting te nemen in het bestuur? Neem dan contact met ons op via info@obstbusseltje.nl

Medezeggenschapsraad op 't Busseltje

Wat doet de Medezeggenschapsraad (MR)? De MR is een overlegorgaan waarin ouders en leerkrachten zijn vertegenwoordigd. De MR is bevoegd om alle zaken die de school betreffen te bespreken. De MR is bevoegd om aan het bevoegd gezag voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. De MR heeft instemming- of adviesrecht ten aanzien van veel belangrijke zaken. Die zaken zijn vastgelegd in een reglement, bijvoorbeeld: organisatorische, onderwijsinhoudelijke en personeeltechnische zaken.   Doelstellingen van de MR De MR heeft als taak om openheid, openbaarheid en onderling overleg binnen de school te bevorderen. De MR denkt constructief mee mee over het ontwikkelen van het onderwijs op school. De MR keekt belangstelling bij de ouders voor de school. Geledingenraden De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingenraden met elk drie leden. Een oudergeleding en een personeelsgeleding. De oudergeleding bestaat uit drie door en uit ouders gekozen personen. De verkiezing geschiedt tijdens en/of voor de jaarlijks te houden algemene ouderavond. De geledingenraad personeel bestaat uit drie door en uit het onderwijspersoneel gekozen personen. Leden in schooljaar 2023-2024 Oudergeleding Wim Noorlag Stan Wagter Eva Geboers  Personeelsgeleding Vincent Boschman Saskia de Graaf Moniek van der Horst  Miranda Koenraads E-mail:  vincentboschman@rbobdekempen.nl saskiadegraaf@rbobdekempen.nl mirandakoenraads@rbobdekempen.nl evageboers@hotmail.com   Overleg Zeven keer per jaar vergadert de medezeggenschapsraad in eigen kring over diverse zaken betreffende de school en tenminste twee maal per jaar wordt een vergadering belegd met de directie. De vergaderingen zijn openbaar.  Notulen: juni 2023  oktober 2023 november 2023 december 2023 januari 2024 maart 2024 mei 2024 Rectificatie bestuur RBOB de Kempen