De oudervereniging

Oudervereniging:

De oudervereniging vormt een belangrijke schakel tussen de ouders en de school. Het doel van de oudervereniging is om de betrokkenheid van de ouders bij de school te vergroten, en in brede zin ondersteuning te geven voor het bieden van ontplooiingskansen aan de leerlingen van de school.
 
Om dit doel te bereiken, zorgt het bestuur van de oudervereniging voor:

 
  • het vertegenwoordigen van de ouders
  • het fungeren als aanspreekpunt voor ouders
  • het vergroten van belangstelling voor de school bij de ouders
  • het initiëren, stimuleren en financieren van bijzondere schoolactiviteiten
  • het steunen van de school bij de vervulling van haar taak
  • het bevorderen van de ontwikkeling en groei van de school
  • het onderhouden van contacten met schoolleiding en de MR
  • het desgevraagd of op eigen initiatief advies geven aan schoolleiding en MR
Alle ouders van de kinderen van OBS 't Busseltje zijn automatisch lid van de oudervereniging.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Bas Rombouts (voorzitter)
Danielle Buitendijk
Marijn van der Wielen (penningmeester)
Hanneke van Montfort
Sanne van Houdt
Fiona Verbeek (secretaris)
Wendy Schroder
Els Scheepers (teamlid)

Het bestuur treedt namens de ouders op zonder dat hierdoor aan individuele rechten en verplichtingen van deze personen tekort wordt gedaan.
 
Leden van de oudervereniging zijn ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen op school die vrijwillig de ouderbijdrage betalen. Voor het schooljaar 2021-2021 is deze bijdrage eenmalig vastgesteld op €25,- per kind. Van deze bijdrage worden verschillende activiteiten bekostigd, zoals het schoolkamp, de kleuterdag, de vieringen met Sinterklaas, Kerst en carnaval, het schoolontbijt, het afscheid van groep 8. Voor kinderen die na de kerstvakantie en voor de meivakantie instromen, is de bijdrage vastgesteld op €17,50 per kind.

De oudervereniging streeft naar een zo laag mogelijk bedrag dat uitsluitend gebruikt zal worden ter betaling van de activiteiten. Het is niet mogelijk om deelbetalingen voor activiteiten te doen, noch om enkel voor een deel van de leerlingen in één gezin te betalen.

De ouderbijdrage is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Leerlingen kunnen enkel aan activiteiten van de oudervereniging deelnemen indien hun ouders, voogden of verzorgers de ouderbijdrage betaald hebben. De ouderbijdrage dient voor 1 december van het lopende schooljaar voldaan te zijn.

Wanneer ouders, voogden en verzorgers de vrijwillige ouderbijdrage niet, of niet in één keer kunnen betalen, dan kunnen ze een betalingsregeling met de locatiedirecteur treffen.

Wilt u meer informatie over de oudervereniging of heeft u interesse om zitting te nemen in het bestuur?
Neem dan contact met ons op via info@obstbusseltje.nl