Medezeggenschapsraad op 't Busseltje

Wat doet de Medezeggenschapsraad (MR)?
De MR is een overlegorgaan waarin ouders en leerkrachten zijn vertegenwoordigd.
De MR is bevoegd om alle zaken die de school betreffen te bespreken.
De MR is bevoegd om aan het bevoegd gezag voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken.
De MR heeft instemming- of adviesrecht ten aanzien van veel belangrijke zaken. Die zaken zijn vastgelegd in een reglement, bijvoorbeeld: organisatorische, onderwijsinhoudelijke en personeeltechnische zaken.
 
Doelstellingen van de MR

De MR heeft als taak om openheid, openbaarheid en onderling overleg binnen de school te bevorderen. De MR denkt constructief mee mee over het ontwikkelen van het onderwijs op school. De MR keekt belangstelling bij de ouders voor de school.

Geledingenraden
De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingenraden met elk drie leden. Een oudergeleding en een personeelsgeleding. De oudergeleding bestaat uit drie door en uit ouders gekozen personen. De verkiezing geschiedt tijdens en/of voor de jaarlijks te houden algemene ouderavond. De geledingenraad personeel bestaat uit drie door en uit het onderwijspersoneel gekozen personen.

Leden in schooljaar 2023-2024
Oudergeleding
Wim Noorlag
Stan Wagter
Eva Geboers 

Personeelsgeleding
Vincent Boschman
Saskia de Graaf
Moniek van der Horst 
Miranda Koenraads

E-mail: 
vincentboschman@rbobdekempen.nl
saskiadegraaf@rbobdekempen.nl
mirandakoenraads@rbobdekempen.nl
evageboers@hotmail.com
 
Overleg
Zeven keer per jaar vergadert de medezeggenschapsraad in eigen kring over diverse zaken betreffende de school en tenminste twee maal per jaar wordt een vergadering belegd met de directie. De vergaderingen zijn openbaar. 

Notulen:
juni 2023 
oktober 2023
november 2023
december 2023
januari 2024
maart 2024