Wat u moet weten over de leerplicht

 

De leerplicht.
Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs. Sterker nog, uw kind móet naar school. In de leerplichtwet staat dat ieder kind vanaf zijn vijfde jaar tot en met het schooljaar waarin het 16 jaar wordt, verplicht is naar school te gaan.
Direct na de leerplicht begint de kwalificatieplicht. Hier zit geen dag tussen. De kwalificatieplicht eindigt pas als een leerling een startkwalificatie heeft gehaald of 18 jaar is geworden. Een startkwalificatie is een havo- vwo- of mbo niveau 2,3 of 4 diploma. Deze wet geldt voor alle inwoners van Nederland, ook als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft.
 
Uw taak als ouder of verzorger.
U hebt de verplichting om uw kind in te schrijven op een school en ervoor te zorgen dat uw kind ook daadwerkelijk de school bezoekt. Gebeurt dat niet, dan bent u degene die daarop aangesproken wordt. Worden kinderen bewust van school gehouden dan riskeren ouders strafvervolging.
 
Wanneer hoeft uw kind niet naar school?
Er zijn maar een paar redenen waarom uw kind mag thuisblijven. Als het ziek is bijvoorbeeld. U moet dit dan altijd melden aan de school.
Een ander geval is als u naar een belangrijke gebeurtenis toe wilt, zoals een bruiloft of een begrafenis. U moet daarvoor vooraf toestemming vragen bij de schooldirecteur. Dit geldt ook voor het bijwonen van religieuze feesten op grond van uw godsdienst of levensovertuiging. De schooldirecteur beoordeelt of uw kind daarvoor wel of niet mag verzuimen. Geeft de directeur geen toestemming en uw kind verzuimt toch, dan meldt hij dat bij de leerplichtambtenaar.
Als het gaat om meer dan tien dagen verlof wegens "gewichtige omstandigheden" binnen een schooljaar dan heeft u de toestemming van de leerplichtambtenaar nodig.
 
Op vakantie buiten de schoolvakanties.
De mogelijkheden om buiten de diverse schoolvakanties om verlof te krijgen voor een gezinsvakantie, zijn zéér beperkt. Dit kan alleen als het door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om een gezinsvakantie binnen de schoolvakanties te organiseren. Gedacht kan worden aan bepaalde beroepen in de agrarische sector of de horeca. U moet dit verlof acht weken van te voren schriftelijk aanvragen bij de directeur van de school en een werkgevers- / zelfstandige verklaring overleggen. Het verlof kan één keer per schooljaar voor maximaal 10 schooldagen verleend worden en mag nooit samenvallen met de eerste twee weken van het schooljaar. Neemt u uw kind toch zonder toestemming van de directeur mee op vakantie, dan wordt dit gemeld aan het Openbaar Ministerie, die u een boete oplegt.
 
De gevolgen als uw kind niet regelmatig naar school gaat.
Als uw kind zonder geldige reden weg blijft van school of als uw kind zeer regelmatig verzuimt, dan geeft de schoolleiding dit door aan de leerplichtambtenaar.
De leerplichtambtenaar onderzoekt waarom uw kind niet naar school gaat. Mogelijk is uw kind slachtoffer van pesten of spijbelt het zonder dat u dat weet. Samen met u, uw kind en de schoolleiding probeert de leerplichtambtenaar een oplossing te vinden.
Als uw kind toch blijft verzuimen zonder aantoonbare redenen kan de leerplichtambtenaar maatregelen nemen.. Een kind van 12 jaar of ouder is zelf medeverantwoordelijk voor zijn schoolbezoek en kan door de rechter gestraft worden.
 
Tot slot.
Mocht u merken dat uw kind problemen op school heeft, waardoor het de school verzuimt, neem dan contact op met de school. De leerkrachten op school proberen dan samen met u en uw kind een oplossing te vinden. Lukt dat niet, dan kunt u ook terecht bij de leerplichtambtenaar. De leerplicht- ambtenaar heeft tal van contacten met andere instellingen die u verder kunnen helpen als u er niet uitkomt. Het gaat tenslotte om de toekomst van uw kind!
 
Meer informatie:
Als u meer wilt weten over de leerplicht en alles wat daarmee samenhangt, kunt u bellen met de leerplichtambtenaar van uw gemeente, of bezoek de website: Leerplicht | Rijksoverheid.nl en Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling | Gemeente Eersel
 
 
Gemeente Bladel
Postbus 11
5530 AA Bladel
tel. 0497-361636
 
 
Gemeente Eersel
Postbus 12
5520 AA Eersel
tel. 0497-531300
 
 
Gemeente Reusel-De Mierden
Postbus 11
5540 AA Reusel
tel. 0497-650650
 
 
Informatiefolder over leerplicht voor
alle ouders van leerlingen in de Kempen.