Creatief in het benutten van talenten
't Busseltje
t.a.v. mevrouw Kemp
Berkakkers 1A
5521 GD    EERSEL 
 
Datum:             23 juni 2015
Betreft:             Besluit BVL-commissie naar aanleiding van steekproef
 
Geachte mevrouw Kemp,
 
Wij constateren verheugd dat uw school nog steeds voldoende kwaliteit voor verkeerseducatie biedt. Op 18 juni 2015 heeft de BVL-commissie in de vergadering geoordeeld dat uw school wederom voldoet aan de eisen van het Brabants VerkeersveiligheidsLabel. De commissie heeft zich daarbij gebaseerd op het bijgaande verslag van de BVL-auditor. Op de scorelijst kunt u zien hoe uw school is gewaardeerd.
 
Uw school heeft verkeer verankerd in de schoolorganisatie en daar zijn wij heel blij mee. Hiermee krijgt verkeersveiligheid de plaats die het verdient: nog teveel kinderen raken jaarlijks betrokken bij ongevallen. De school neemt haar verantwoordelijkheid en betrekt daar op een goede manier de ouders ook bij. Dat is helaas nog vaak noodzakelijk, omdat ouders niet standaard het goede voorbeeld geven aan de kinderen.
 
Uw succes geeft ons de inspiratie om achter de schermen van dit project, samen met uw gemeente en andere verkeersveiligheidspartners, de BVL-aanpak te verbeteren. Niet alleen uw school heeft namelijk succesvol gepresteerd, ook wij blikken met grote tevredenheid terug. Inmiddels doen 799 scholen mee en zijn in totaal 686 Labels uitgereikt. Op en rond de scholen in Brabant wordt het steeds verkeersveiliger. Ook in Groningen, Friesland, Drenthe, Zeeland, Utrecht, Flevoland, Limburg en Zuid Holland gaan scholen actief aan de slag om het VerkeersveiligheidsLabel te halen.  
 
Alle scholen die het Label ontvangen, krijgen steekproefsgewijs controles om de drie jaar.
Overigens blijven wij voor de BVL-site op zoek naar door scholen ontwikkelde verkeersprojecten die ook voor andere scholen leuk zijn om uit te voeren. Heeft uw school zo'n project? Laat het ons dan weten via info@bvlbrabant.nl.
 
U kunt voor vragen of suggesties altijd contact opnemen met ons, of ga naar www.bvlbrabant.nl voor het laatste nieuws. Kijk ook eens op www.nulverkeersdodenbrabant.nl voor alle Brabantse verkeersveiligheidsacties.
 
Met vriendelijke groeten,

 
Rian Snijder, projectleider BVL

                                                                             FORMAT BVL MET BIJBEHORENDE CRITERIA (versie maart 2012)
Naam school:              OBS 't Busseltje
 
Plaats:                         Eersel
 
Datum:                        15-04- 2015
 
 

Verankering in het schoolbeleid/organisatie

Aantal te halen punten

Aantal te halen sterren

Toelichting score

Behaalde punten

Behaalde sterren

 1. De school neemt BVL op in het schoolplan en vermeldt in de schoolgids de deelname aan BVL.
"1, 2"   1 punt schoolplan.
1 punt schoolgids.
2  
 1. De school stelt ieder (kalender)jaar een BVL-activiteitenplan op.
"1,2,3" * De opbouw en inhoud bepaalt de score. 3 1
 1. De school heeft een verkeerswerkgroep met daarin een vertegenwoordiging van team en (verkeers) ouders.
"1,2" * Per vertegenwoordiger 1 punt: teamlid tevens verkeerscoördinator/directielid (1), verkeersouder(s) (1) 2 1
 1. Er is een actueel en geordend BVL-dossier aanwezig (portfolio).
"1,2"   2 punten als het dossier compleet, actueel en geordend aanwezig is. 1 punt indien niet actueel en/of geordend. Geen punten indien niet aanwezig. 2  
 1. Er wordt op lokaal niveau samengewerkt met personen/instanties van buiten de school (politie, lokale afdeling VVN etc).
"1,2"   1 punt voor samenwerking tussen sec de school en anderen.
1 punt voor deelname aan een structureel gemeentelijk verkeerseducatie overleg.
2  
           
subtotaal min 6 / max 11 2   11 2

 
 

Verkeerseducatie in de klas

Aantal te halen punten

Aantal te halen sterren

Toelichting score

Behaalde punten

Behaalde sterren

 1. De school werkt in alle groepen methodisch en volgens een doorlopende leerlijn.
"1, 2,3" * Indien 1 leerjaar minder dan 1 punt minder (groepen 1 - 2 worden gezien als één leerjaar) 3 1
 1. Er wordt in alle groepen van alle leerjaren structureel tijd aan verkeerseducatie besteed.
"1, 2,3" * Indien 1 leerjaar minder dan 1 punt minder (groepen 1 - 2 worden gezien als één leerjaar) 3 1
 1. De school zet, naast de verkeersmethode, extra educatieve materialen in.
2     2  
 1. De school neemt deel aan het theoretische verkeersexamen van VVN.
2     2  
 1. De school organiseert voor één of meerdere leerjaren groepsoverstijgende verkeersprojecten die in de klas plaatsvinden.
"1,2,3,4"   Per project dat in alle groepen van een leerjaar wordt georganiseerd 1 punt met een maximum van 2 punten per leerjaar. En met een maximum van 4 punten voor heel de school. 4  
           
subtotaal min 7 / max 14 2   14 2
 

 
 
Praktische verkeerseducatie

Aantal te halen punten

Aantal te halen sterren

Toelichting score

Behaalde punten

Behaalde sterren

 1. De school neemt deel aan het praktisch verkeersexamen op de openbare weg.
2 *   2 1
 1. De school organiseert praktische verkeersactiviteiten. Welke acties in welk leerjaar?
 1. Verkeersvaardigheden oefenen op het schoolplein.
 2. Motorische fietsvaardigheden oefenen op het schoolplein.
 3. Verkeersvaardigheden oefenen op de openbare weg.
 4. Dode hoek.
 5. Oversteken
 6. Verkeerswandeling/ verkeersspeurtocht
 7. Anders, namelijk.
"3,4,5,6,7" * Maximaal 7 punten, 1 punt per activiteit met een maximum van 7 punten. Er dienen minimaal 3 praktische verkeersactiviteiten te worden georganiseerd. Op dit onderdeel dienen dus minimaal 3 punten te worden gehaald. 7 1
 1. Inzet extra hulpmiddelen en materialen bij praktische verkeerseducatie.
1     1  
           
subtotaal min 6 / max10 2   10 2
 
 
Verkeersveilige schoolomgeving

Aantal te halen punten

Aantal te halen sterren

Toelichting score

Behaalde punten

Behaalde sterren

 1. De school draagt bij aan de veiligheid op de school-thuisroutes van de leerlingen.
"1,2" * Maximaal 2 punten, 1 punt als het nog kan worden verbeterd. 2  
 1. De school spant zich in voor een overzichtelijke en veilige schooluitgang.
"1,2" * Maximaal 2 punten, 1 punt als het nog kan worden verbeterd. 2 1
 1. De school zet zich actief in voor de veilige bereikbaarheid van de school voor fietsers en voetgangers (directe omgeving).
2     2  
 1. Voor alle verplaatsingen tijdens schooltijd zijn veilige routes uitgestippeld en de afspraken zijn vastgelegd.
"1,2"   1 punt voor aantoonbare routes.
1 punt voor vastlegging in protocol/afspraken.
1  
 1. De school besteedt aandacht aan de toekomstige school-thuis-routes van groep 8.
1     1  
 1. Op het schoolterrein zelf is voldoende ruimte voor het ordelijk stallen van de fietsen van de leerlingen.
"1,2"   1 punt als er voldoende ruimte is gereserveerd. 1 punt als er een ordelijke stalling aanwezig is. 2  
           
subtotaal min 7 / max 11 2   10 2
 
 


Betrokkenheid ouders

aantal te halen punten

aantal te halen sterren

toelichting score

behaalde punten

behaalde sterren

 1. De school informeert de ouders regelmatig over verkeersveiligheid en verkeerseducatie via schoolkrant/ouderbulletin/ouderavonden en/of website/e-mails/schoolkrant.
"1,2" * Maximaal 2 punten, 1 punt voor digitale berichtgeving via e-mail en/of website.
1 punt berichtgeving via schoolkrant/ouderbulletin/ouderavonden.
2 1
 1. BVL staat periodiek op de agenda van de medezeggenschapsraad en/of ouderraad.
1     1  
 1. Er zijn afspraken gemaakt over het halen en brengen van leerlingen.
"1,2" * Indien expliciet afspraken zijn vastgelegd over het waar wel en waar niet parkeren van auto's 2 punten, anders 1 punt. 2 1
 1. Er is minimaal één (VVN) verkeersouder op school actief
"1,2" * Maximaal 2 punten, met lidmaatschap VVN 2 punten, anders 1 punt. 2 1
           
subtotaal min 4 / max 7 3   7 3
totaal aantal te halen/gehaalde punten en sterren Min 30 / max 53 11   52 11

 

Opmerkingen

 • De school moet op alle onderdelen de minimaal aangegeven score halen. En in totaal minimaal 30 punten.
 • De school moet op 10 van de 11 onderdelen met een ster punten scoren, maar in ieder geval bij 02.
 • Bij de scores geldt als regel het 'alles of niets' principe. Kan de school een bepaald aantal punten scoren, dan is het óf dat aantal ineens óf 0 punten.
 • Bij de scoremogelijkheid "tussen aanhalingstekens" is differentiatie wél mogelijk. In de toelichting op de score is bij de betreffende onderdelen aangegeven hoe de scholen tot een bepaalde score kunnen komen.
 • Als de school scoort op een onderdeel waar ook een ster op gescoord kan worden, krijgt de school automatisch een ster.
 
Scoreoverzicht
 
 
  Punten minimaal Punten maximaal Sterren Behaalde punten Behaalde sterren
Verankering in het schoolbeleid/organisatie 6 11 2 11 02
Verkeerseducatie in de klas 7 14 2 14 02
Praktische verkeerseducatie 6 10 2 10 02
Verkeersveilige schoolomgeving 7 11 2 10 02
Betrokkenheid ouders 4 7 3 07 01
           
Totale score 30 53 11 52 11