Creatief in het benutten van talenten

De algemene zorg voor de leerlingen, Passend Onderwijs op OBS 't Busseltje:

 
Met ingang van 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van start gegaan. Ons schoolbestuur maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs met de naam
PO De Kempen.
Sterrenlaan 5
5503 BG Veldhoven.

In dit nieuwe samenwerkingsverband participeren 6 schoolbesturen voor primair onderwijs met in totaal 77 basisscholen en 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 3 scholen voor speciaal onderwijs binnen de regio. Niet alle schoolbesturen voor speciaal onderwijs zijn wettelijk deel van het nieuwe samenwerkingsverband. Alleen scholen voor langdurig zieke leerlingen, zeer moeilijk lerende leerlingen, leerlingen met een lichamelijke beperking en leerlingen met gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen doen in het samenwerkingsverband mee. Met de schoolbesturen speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende en dove en slechthorende en spraak/taalgebrekkige leerlingen zijn samenwerkingsafspraken gemaakt.
 
Passend onderwijs is er voor alle leerlingen. In de praktijk gaat het vooral om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een verstandelijke beperking , een chronische ziekte of bijvoorbeeld gedrags- of leerproblemen. Maar ook hoogbegaafdheid kan aanleiding zijn om extra ondersteuning te organiseren.
 
De Wet Passend Onderwijs schrijft enerzijds een aantal zaken voor die het nieuwe samenwerkingsverband moet regelen, anderzijds geeft de wet vrijheden om op lokaal niveau zelf beleid te maken. Dit beleid wordt gemaakt door het bestuur van het samenwerkingsverband dat bestaat uit een vertegenwoordiging van alle deelnemende schoolbesturen. De schoolbesturen die in het samenwerkingsverband samenwerken krijgen van het ministerie van OC&W geld om het onderwijs te regelen voor leerlingen die deze extra ondersteuning nodig hebben. Hiertoe maken de schoolbesturen gezamenlijk een ondersteuningsplan dat moet garanderen dat iedere leerling een passend onderwijsaanbod krijgt.
Voor de meeste leerlingen zal er door de invoering van passend onderwijs in de dagelijkse praktijk weinig veranderen. Wel verandert mogelijk de organisatie van de ondersteuning op school en worden er op termijn minder kinderen doorverwezen naar het speciaal onderwijs, omdat het samenwerkingsverband de ambitie heeft om voor zoveel mogelijk leerlingen thuisnabij het passend onderwijsaanbod te realiseren. Wat er op korte termijn verandert wordt in het navolgende uitgelegd.
 
De zorgplicht
Schoolbesturen hebben vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Dit betekent dat de scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling, die bij de school staat ingeschreven of is aangemeld en die extra ondersteuning nodig heeft, een passend onderwijsaanbod krijgt. Dit houdt in dat na aanmelding de school eerst zorgvuldig gaat onderzoeken wat uw kind  nodig heeft en of de school die ondersteuning zelf kan realiseren, eventueel met ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband.  Als de school de ondersteuning niet zelf kan bieden en aangeeft dat uw kind het beste naar een andere school kan gaan, moet de school, na overleg met u,  zorgen dat er een andere school gevonden wordt die wel een passend aanbod kan doen en uw kind kan toelaten. Dit kan een andere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Goed overleg met de ouders is in deze situatie uiteraard belangrijk.
 
Nieuwe visie op ondersteuning
Nieuwe visie op ondersteuning.
Tot nu toe zijn we in Nederland gewend aan een proces van verwijzing en toewijzing dat is gebaseerd op de vraag wat er met het kind aan de hand is. Op basis van handelingsverlegenheid van de school en kindkenmerken zijn tot nu toe besluiten genomen over verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs of de toekenning van een rugzakbekostiging als de leerling ondanks indicatie op de basisschool blijft. Na 1 augustus 2014 kijken we niet meer naar wat er met het kind aan de hand is, maar proberen we de vraag te beantwoorden welke extra onderwijsbehoefte de leerling heeft en welke extra ondersteuning dan geregeld moet worden. De handelingsverlegenheid van de school is dan niet langer een criterium voor indicatie, maar meer een signaal dat de leerling een beter passend onderwijsaanbod nodig heeft.
 
Samenwerking met de ouders
De invoering van de Wet Passend Onderwijs leidt tot een andere positionering van de ouders in trajecten van toeleiding, verwijzing en extra ondersteuning. Indien uw kind meer ondersteuning nodig heeft dan de basisondersteuning van de school moet de school op basis van de zorgplicht in actie komen. Dit betekent dat de school de verantwoordelijkheid heeft te onderzoeken welke onderwijsbehoeften de leerling heeft en op welke manier daarop een passend antwoord kan worden gegeven. Uiteraard betrekt school van meet af aan de ouders in dit traject. School is in dit traject leidend en zorgt er voor dat onderzoek plaatsvindt. Het onderzoek kan leiden tot verschillende uitkomsten, te weten:

 
 1. De leerling blijft op school met extra ondersteuning, een arrangement;
 2. De leerling gaat naar een andere basisschool;
 3. De leerling wordt aangemeld bij de commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen voor plaatsing op school voor speciaal basisonderwijs;
 4. De leerling wordt aangemeld bij de bij de commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen voor plaatsing op school voor speciaal onderwijs;
 5. De leerling wordt aangemeld bij de commissie voor onderzoek voor toelaatbaarheid tot speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende en dove en slechthorende en spraak/taalgebrekkige leerlingen, dan wel voor een arrangement voor de leerling in de basisschool.
Voor de eerste vier trajecten zijn wettelijk afspraken gemaakt over de positionering van ouders en kunnen ouders zich beroepen op een mogelijk geschil. Het traject met betrekking tot de aanmeldingen voor toelaatbaarheid tot speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende en dove en slechthorende en spraak/taalgebrekkige leerlingen, dan wel voor een arrangement voor de leerling in de basisschool valt buiten de wettelijke bevoegdheden van het samenwerkingsverband passend onderwijs.
Met betrekking tot de eerste vier trajecten kunnen ouders verschillende commissies benaderen.

 
 • Geschillencommissie Passend Onderwijs. Deze commissie beslecht geschillen in po, vo en (v)so, over toelating van leerlingen, die extra ondersteuning behoeven, de verwijdering van leerlingen en het ontwikkelingsperspectief.
 • Bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring. Het samenwerkingsverband heeft een eigen bezwaaradviescommissie ingericht, waartoe ouders zich kunnen richten bij een bezwaar tegen een besluit over een toelaatbaarheidsverklaring. Bij deze bezwarencommissie kunnen ouders en/of scholen terecht alvorens een stap te zetten naar de genoemde Geschillencommissie Passend Onderwijs.
Ouders behouden daarnaast de mogelijkheid om hun klacht voor te leggen aan het College voor Mensenrechten en Gelijke Behandeling en om een beroep aan te tekenen bij de rechter.
 
Schoolondersteuningsprofiel
Iedere school stelt binnen passend onderwijs een ondersteuningsprofiel op, waarin de school beschrijft welke ondersteuning zij kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd.  De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht op het vaststellen van het schoolondersteuningsprofiel. Aan de hand van dit ondersteuningsprofiel maakt de school ook duidelijk of de school zich wil specialiseren in een bepaald type ondersteuning of in principe een school wil zijn voor alle leerlingen als het passend onderwijsaanbod kan worden gerealiseerd. Het schoolondersteuningsprofiel speelt een rol in het toelatingsbeleid van de school en is voor ouders een informatiebron die geraadpleegd kan worden als zij op zoek zijn naar een school voor hun kind.
De belangrijkste zaken uit het school ondersteuningsprofiel van onze school staan hieronder in een kort overzicht bij elkaar.
 

 
Richt onze school zich in principe op alle leerlingen?
Ja, alle leerlingen zijn welkom.
OBS 't Busseltje ziet het als haar primaire doel om bij al haar leerlingen  talenten te ontdekken, te zien en te benutten. Het hoofddoel is om voor elk kind een passend onderwijsaanbod te bieden waarmee het beste uit de kinderen wordt gehaald.

 
Kent onze school een specialisatie en zo ja waaruit blijkt dat?
 • SVIB gediplomeerde.
 • Gedragsspecialist in opleiding.
 • Taalexpert in opleiding.
 • Rekenexpert in opleiding.
Hoe scoort onze school op basisondersteuning?
Een veilig pedagogisch klimaat:
De leraren zorgen voor een veilig klimaat o.a. middels de methode Leefstijl en wij voeren een actief veiligheidsbeleid.
 
Afstemmen van leerstof, instructie en onderwijstijd:
 • De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen tussen leerlingen.
 • De leraren stemmen instructie en verwerkingstijd af op verschillen tussen leerlingen.
 • De leraren werken met doorgaande lijnen.
 
Werken aan opbrengsten op basis van ambitieuze doelen en een goed leerlingenvolgsysteem.'t Busseltje:
 • Heeft ambitieuze normen voor te bereiken resultaten.
 • Maakt gebruik van een samenhangend leerlingvolgsysteem.
 • Analyseert systematisch de resultaten van de leerlingen.
 
Bekwaamheidseisen:
De school heeft leerkrachten die voldoen aan de bekwaamheidseisen. Leerkrachtvaardigheden worden geoptimaliseerd o.a. middels SVIB-trajecten.
 
Handelingsgericht en planmatig werken:
De leraren gaan:
 • Met leerlingen de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften na.
 • Signaleren vroegtijdig.
 • Stellen groepsplannen op.
 • Voeren deze systematisch uit.
 • Groepsplannen worden aangepast o.b.v. toetsgegevens, observaties, evaluaties.
 
Wij dragen zorg voor de ondersteuning van leerlingen met extra onderwijs behoeften.
 
De overdracht van informatie over een leerling intern en extern.
't Busseltje organiseert warme overdracht:
 • Van vorige school naar eigen school.
 • binnen de school tussen leerjaren.
 • van eigen school naar volgende school.
 
De betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind.
't Busseltje:
 • Gebruikt de ervaringsdeskundigheid van ouders.
 • Informeert ouders over de ontwikkeling van hun kind.
 • betrekt ouders bij het opstellen/evalueren van het OPP voor hun kind.
 • Betrekt ouders bij de warme overdracht.
 
Visie op en organisatie, uitvoering en evaluatie van het beleid op ondersteuning van leerlingen. 't Busseltje:
 • Heeft een duidelijke visie op de ondersteuning van leerlingen.
 • Zet ondersteuningsmiddelen in.
 • evalueert jaarlijks het beleid ter ondersteuning van leerlingen.
 
De resultaten die school bereikt met leerlingen met en zonder extra onderwijsbehoeften:
't Busseltje verantwoordt de bereikte resultaten en deze
 liggen op het niveau van vergelijkbare scholen.
Welke belangrijke deskundigheden heeft de school intern en extern georganiseerd?
Intern:
Gedragsspecialist in opleiding
SVIB deskundige
Rekenexpert in opleiding
Taalexpert in opleiding
Extern:
Dyslexie specialisten
Orthopedagoog
Psycholoog
GGD verpleegkundige
Jeugdarts
SMW
Ambulant Begeleider Rec 2
 
Ambulant Begeleider Rec 4
Welke specifieke ondersteunings-voorzieningen heeft de school?
Zie boven
 
Welke specifieke voorzieningen in de fysieke omgeving heeft de school?
 
Rolstoelvriendelijk
Invalidetoiletten
Gespreksruimtes
Verzorgingsruimten
ZuidZorg
Met welke ketenpartners werkt school samen?
Afdeling leerplicht gemeente
CJG gemeente
GGD/JGZ
Jeugdzorg
Scholen voor SO cluster 3 en 4 en een school voor SBO
 
Indien deze website u onvoldoende informatie verschaft over een mogelijk passend
onderwijs-aanbod voor uw kind kunt u de volgende acties ondernemen:

 
 • Vraag ons schoolondersteuningsprofiel op en ga na of het profiel past bij wat voor uw kind belangrijk is.
 • Plan een afspraak met de directie en leg uw vragen voor. Graag informeren wij u over de aanwezige kennis met betrekking tot de onderwijsvraag  van uw kind, de beschikbare voorzieningen, de leerlingenpopulatie en alle andere zaken die voor u belangrijk zijn.
 • Raadpleeg de website van de inspectie voor het primair onderwijs voor rapportage van de school op basis van het toetsingskader van de inspectie.
Verwijzingscommissies
Na 1 augustus 2014 bestaan de Permanente Commissie Leerlingenzorg ( voor verwijzing naar het speciaal basisonderwijs) en de Commissies voor Indicatiestelling ( voor verwijzing naar speciaal onderwijs niet meer. Binnen het nieuwe samenwerkingsverband worden deze commissies samengevoegd tot één commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen. Indien uw kind in aanmerking komt voor plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs kunt u Wendy van Barschot onze intern begeleider, raadplegen omtrent het protocol en de procedure.
 
Geldigheid huidige beschikkingen
Leerlingen die op basis van een beschikking van de Permanente Commissie Leerlingenzorg of een Commissie voor Indicatiestelling in het speciaal (basis)onderwijs verblijven mogen daar het onderwijs genieten voor in ieder geval de duur van de beschikking. Voor leerlingen waarvoor een tijdelijke beschikking is afgegeven zal tijdig een besluit moeten worden genomen over de best passende voorziening na afloop van die beschikking.
Voor leerlingen die gebruik hebben gemaakt van de eerdere rugzakbekostiging in de basisschool is het e.e.a. gewijzigd. 
Passend Onderwijs is een jaar onderweg. 2015-2016 wordt een belangrijk overgangsjaar. Vanaf 1 augustus 2016 gaat de verantwoordelijkheid voor de extra ondersteuning - zwaar en de toeleiding naar speciaal onderwijs voorzienbaar naar de zes bevoegd gezagen binnen SWV PO De Kempen die basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs in stand houden. Dit betekent dat 2015-2016 het laatste jaar is waarin de extra ondersteuning - zwaar nog gefinancierd wordt door het samenwerkingsverband. Dit geldt ook voor de middelen die in 2015-2016 door het samenwerkingsverband ingezet worden voor ambulante begeleiding van leerlingen op basisscholen en op scholen voor speciaal basisonderwijs.
 
Meer informatie nodig?
De transitie naar de nieuwe Wet Passend Onderwijs is niet met ingang van het schooljaar 2014-2015 afgerond. De regering zal ook komend schooljaar nog vele aanpassingen en aanvullingen op de huidige wet bekend maken en de schoolbesturen moeten ten aanzien van verschillende thema's nog verder beleid ontwikkelen. Al deze ontwikkelingen worden op termijn opgenomen in de schoolgids. Echter beleidsontwikkeling zal sneller gaan dan bijstelling schoolgids, vandaar dat school u graag wijst op belangrijke informatiebronnen, te weten: