Creatief in het benutten van talenten

Aanvraag verlof onder schooltijd

Met dit formulier willen we u informeren over de mogelijkheden voor verlofaanvraag onder schooltijd binnen de Leerplichtwet.
U kunt dit formulier stap voor stap volgen om te onderzoeken of uw kind in aanmerking komt voor verlof.
Na elk onderdeel staat aangegeven wat uw vervolgstappen zijn.

In de Leerplichtwet staat dat kinderen de school moeten bezoeken als er onderwijs wordt gegeven.
Kinderen kennen dus geen snipperdagen. 

Onder bepaalde bijzondere omstandigheden kan een kind in aanmerking komen voor extra verlof.
Extra verlof is mogelijk als de volgende bijzondere omstandigheden zich voordoen:

 1. Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad van het kind*
  maximaal 2 dagen
 2. 12 ½ of 25 jarig huwelijksjubileum van ouders
  1 dag
 3.  25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders
  1 dag
 4.  Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad van het kind*
  duur in overleg met directie en/of leerplichtambtenaar
 5. Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad van het kind
  duur in overleg met directie en/of leerplichtambtenaar
 6.  Verhuizing van het gezin
  1 dag
 7.  Religieuze verplichtingen
  1 dag

* Graden in verwantschap:

 1.  ouders
 2.  grootouders, broers en zussen
 3.  overgrootouders, ooms en tantes (broers of zussen van de ouders), neven en nichten (kinderen van broers of zussen)
 4.  neven en nichten (kinderen van broers of zussen van de ouders), oudooms en oudtantes (ooms en tantes van de ouders)
Indien u heeft aangegeven dat er sprake is van bijzondere omstandigheden, kunt u de volgende onderdelen overslaan en doorgaan naar de ondertekening van het formulier. 
De Leerplichtwet stelt dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Juridisch gezien mag een school voor gewichtige omstandigheden tot maximaal tien aaneengesloten dagen, een keer per schooljaar, extra vrij geven. Bij gewichtige omstandigheden gaat het om zaken die buiten de wil van de ouders liggen. Vakantie kan daarom nooit onder 'gewichtige omstandigheden' worden begrepen.

Een uitzondering is gemaakt voor ouders die vanwege de specifieke aard van hun beroep niet tijdens de schoolvakanties op gezinsvakantie kunnen. Alleen als voldaan wordt aan alle onderstaande voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:
 • Als ten minste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden. Bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca.
 • Als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan.
 • Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.
 • De extra vakantie is nooit langer dan tien dagen.
Indien u heeft aangegeven dat de voorwaarden van toepassing zijn, kunt u het volgende onderdeel overslaan en doorgaan naar de ondertekening van het formulier. 
Het kan voorkomen dat een kind of een ander gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor het kind later kan terugkomen op school. Om misverstanden te voorkomen, is het van belang om een doktersverklaring uit het vakantieland te overleggen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken.
 
De volgende situaties vallen niet onder gewichtige omstandigheden:
 • familiebezoek in het buitenland
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte of omdat men voor een bepaalde tijd het vakantieadres bereikt moet hebben
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn
 • het niet gelijk samenvallen van vakanties van kinderen
 • de vakantie is al geboekt (en betaald) voordat toestemming van de school is gevraagd en verkregen
 • vakantie in verband met gewonnen prijs
 • deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband zoals activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp, tenzij het gaat om een officiële vertegenwoordiging van Nederland
Indien u heeft aangegeven dat uw situatie onder gewichtige omstandigheden valt en deze heeft toegelicht, kunt u het nu volgende onderdeel overslaan en doorgaan naar de ondertekening van het formulier. 
ONDERTEKENING

Gegevens van ouders/verzorgers
 

Gegevens van de leerplichtige kinderen uit het gezin voor wie vrijstelling wordt gevraagd
 

 
 
 
 
Periode van verlofaanvraag
 
reload
Criteria voor het toekennen van verlof
 • Verlofaanvragen dienen schriftelijk en ten minste 8 weken vooraf bij de locatiedirecteur te worden ingediend. Indien deze termijn niet is aangehouden, moet door de aanvrager worden beargumenteerd waarom dit niet is gebeurd.
 • Er kunnen voorwaarden worden gesteld aan het toekennen van verlof (zoals het achteraf kunnen tonen van bepaalde bescheiden).
 • De toestemming of afwijzing moet schriftelijk worden vastgelegd en in geval van afwijzing goed worden gemotiveerd.
 • Verlof moet altijd zo kort mogelijk gehouden worden.
 • Alle aanvragen dienen, voor zover redelijkerwijze mogelijk, te worden vergezeld van bewijsmiddelen.
* Verplichte velden